Jesteś tutaj

Ogólne Warunki Sprzedaży

Pobierz PDF

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY AREXIM PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Arexim Packaging Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Celem postanowień dokumentu jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron.
§ 1 Definicje
Wszystkim użytym postanowieniom w treści Ogólnych Warunków Sprzedaży nadana została następująca treść:
1. Arexim – Arexim Packaging Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wólczyńska 133/440, 01-919 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000547077 z kapitałem zakładowym 50 000 PLN, NIP 1182106330;
2. OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami w nim wymienionymi;
3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, będąca drugą stroną umowy sprzedaży;
4. Towar – produkty z asortymentu Arexim, które przeznaczone są do sprzedaży. Szczegółowa oferta produktów.
5. Strony – Arexim oraz Kupujący.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego o zamiarze nabycia towarów z asortymentu Arexim.
§ 2 Obowiązywanie OWS
1. Sprzedaż Towarów przez Arexim następuje w oparciu o OWS, chyba, że Strony pisemnie ustalą inaczej.
2. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego Zamówienia, stosownie do postanowień § 3 ust. 2 OWS, a ponadto udostępnione zostały pod adresem http://packing.pl/pl/ogolne-warunki-sprzedazy
3. Na wyraźne żądanie Kupującego Arexim dostarczy OWS w formie papierowej.
4. W przypadku pozostawania przez Kupującego w stałych stosunkach handlowych z Arexim, akceptacja przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu skutkuje związaniem Stron postanowieniami OWS przy zawieraniu kolejnych umów sprzedaży.
5. OWS może być w każdej chwili zmienione. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej http://packing.pl/pl/ogolne-warunki-sprzedazy i wchodzą w życie z
dniem wskazanym w treści nowych OWS, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od ich zamieszczenia na w/w stronie internetowej. W przypadku zmiany OWS po dniu złożenia zamówienia przez Kupującego, o którym mowa w § 3 ust. 2, do umowy sprzedaży będą miały zastosowanie postanowienia OWS z dnia złożenia zamówienia przez Kupującego.
§ 3 Prawa i obowiązki stron
1. Informacje, cenniki oraz inne materiały promocyjne i handlowe udostępniane przez Sprzedającego nie stanowią oferty handlowej.
2. Sprzedaż Towarów realizowana jest wyłącznie na podstawie Zamówień złożonych pisemnie przez Kupującego.
3. Zamówienia, składane są przez Kupującego w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub elektronicznie na adres e-mail sales@packing.pl
4. Zamówienie powinno zawierać dane identyfikacyjne Kupującego, tj.:
a nazwę firmy (w przypadku złożenia Zamówienia przez osobę fizyczną, należy podać imię i nazwisko),
b adres zamieszkania / siedziby,
c kontaktowy adres e-mail, numer telefonu,
d numer KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz numer NIP,
e nazwę Towaru lub jego numer katalogowy,
f ilość zamawianych sztuk Towaru,
g preferowany sposób dostawy lub odbioru Towaru.
5. Zamówienie powinno zostać opatrzone pieczątką firmową Kupującego (jeśli Kupujący nie jest Konsumentem) oraz czytelnym imieniem i nazwiskiem osoby je podpisującej. Jeśli osoba podpisująca zamówienie nie jest ustawowo uprawniona do reprezentowania Kupującego, do Zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające tę osobę do reprezentowania Kupującego.
6. Arexim zobowiązuje się potwierdzić Zamówienie najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu Zamówienia przez Kupującego. Potwierdzenie może zostać dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej, przesłanej na adres mailowy wskazany przez Kupującego w treści Zamówienia.
7. W Potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 6, Arexim ma obowiązek wskazać:
a termin odbioru lub dostawy Towaru,
b cenę za 1000 sztuk sprzedaży oraz sposób i termin jej zapłaty,
c ewentualną kwotę zaliczki.
8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Arexim. Brak potwierdzenia Zamówienia przez Arexim w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia oznacza nieprzyjęcie Zamówienia.
9. Jeżeli Arexim zgłosi zastrzeżenia, co do treści Zamówienia, przedstawi Kupującemu nowe warunki Zamówienia. W takim przypadku umowę sprzedaży Towaru uznaje się za zawartą, jeżeli Kupujący nie zgłosi zastrzeżeń do nowych warunków Zamówienia najpóźniej następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu. Jeżeli natomiast Arexim nie może Zamówienia (niezależnie od przyczyny), poinformuje o tym Kupującego w takim samym trybie i terminie, jak następuje potwierdzenie Zamówienia. W takim przypadku Kupującemu nie przysługują wobec Arexim żadne roszczenia.
§ 4 Warunki płatności
1. Wszystkie podane przez Arexim ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Cena nie obejmuje koszów transportu Towaru do miejsca dostawy wskazanego przez Kupującego. Koszty transportu określone zostaną przez Arexim każdorazowo w potwierdzeniu Zamówienia, w przypadku zażądania przez Kupującego dostarczenia Towaru.
2. W przypadku zapłaty przelewem, datą zapłaty jest data zaksięgowania należności na rachunku bankowym Arexim.
3. W przypadku realizacji zamówienia częściowo, każda dostawa częściowa rozliczana będzie oddzielnie, poprzez wystawienia przez Arexim faktury w odniesieniu do każdej dostawy częściowej.
4. Złożenie przez Kupującego Zamówienia i wskazanie w jego treści swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Kupującego na wystawienie przez Arexim faktury elektronicznej.
5. Niezależnie od wskazań Kupującego, dokonywane przez niego płatności zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet najwcześniejszych nieuregulowanych wierzytelności wobec Arexim, następnie na koszty poniesione przez Arexim w związku z realizacją zamówienia a następnie na najwcześniej wymagalną wierzytelności.
6. Zgłoszenie przez Kupującego wobec Arexim jakichkolwiek roszczeń wynikających z ewentualnych wad sprzedanego Towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Towar w całości bądź w części.
§ 5 Dostawa Towaru
1. Kupujący zobowiązany jest do odbioru nabytego towaru ze wskazanego przez Arexim magazynu, chyba, że z Potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 5 OWS wynika, co innego.
2. Określony w potwierdzeniu Zamówienia termin dostawy liczony jest od momentu, gdy Kupujący przekaże wszelkie dokumenty i kompletną informację niezbędną do
prawidłowego zrealizowania dostawy, a także wniesie przedpłatę, chyba, że ustalono inne warunki płatności.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej albo innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych i niezawinionych przez Arexim okoliczności, takich jak np. zakłócenia pracy zakładu oraz magazynu Arexim spowodowane przez ogień, wodę, niedobór energii, brak możliwości transportu, działania organów państwowych itd., Arexim zastrzega możliwość przesunięcia terminu dostawy o okres trwania przeszkody nawet, jeśli powyższe okoliczności wystąpią jedynie u dostawców Arexim.
4. Po upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Arexim, Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Kupującemu nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Arexim, za wyjątkiem roszczenia o zwrot wpłaconej Arexim zaliczki. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli sam opóźnienie odbioru Towaru zaistniało z winy Kupujacego.
5. W przypadku zwłoki w dostawie Towaru z winy Arexim przez okres dłuższy niż 4 tygodnie, Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i żądania zwrotu wpłaconej Arexim zaliczki, bez wyznaczania terminu dodatkowego. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli opóźnienie odbioru Towaru zaistniało z winy Kupujacego.
6. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane częściowo, uprawnienia o których mowa w ust. 4 i 5 przysługują Kupującemu wyłącznie w stosunku do niezrealizowanych części.
7. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z obowiązku terminowego odbioru zamówionego Towaru, Arexim ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży po upływie wyznaczonego dodatkowo terminu odbioru nie krótszego niż 7 dni.
8. W przypadku odstąpienia przez Arexim od umowy zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej, Kupujący zapłaci Arexim karę w wysokości 10% wartości brutto Towaru, którego dotyczy opóźnienie w odbiorze, nie niższą jednak niż ewentualna uiszczona przez Kupującego zaliczka. Zapłata kary umownej przez Kupującego, nie wyłącza uprawnienia Arexim do dochodzenia od Kupującego naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
9. Arexim zastrzega, że ilość dostarczonego przez niego Towaru może różnić się ilością zamówionych produktów +/- 5%. Takie uchybienie nie stanowi nienależytego wykonania umowy przez Arexim.
§ 6 Odpowiedzialność za wady Towaru
1. Odpowiedzialność Arexim wobec Kupujących niebędących Konsumentami z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona.
2. Ryzyko z tytułu przypadkowej utraty lub zniszczenia przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru z magazynu Arexim lub z chwilą dostarczenia go przez Arexim.
3. Kupujący zobowiązany jest do zbadania Towaru. Jeżeli odebrał on Towar i nie zgłosił zastrzeżeń przed upływem 10 dni roboczych, uważa się, że uznał Towar za zgodny ze złożonym zamówieniem.
4. Towar sprzedawany przez Arexim może być objęty gwarancją producenta. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych następuje na warunkach ustalonych przez producenta. Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia wynikające z gwarancji (reklamacja) bezpośrednio producentowi albo za pośrednictwem Arexim. W przypadku skorzystania z pośrednictwa Arexim, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Towar wraz z dowodem jego zakupu na swój koszt i ryzyko do Arexim.
5. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze zgłoszeniem reklamacji producentowi. Po przyjęciu reklamacji od Kupującego, Arexim przekaże Towar niezwłocznie producentowi i będzie informował Kupującego o przebiegu postępowania w tej sprawie.
§ 7 Zastrzeżenie własności Towaru
1. Prawo własności Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą całkowitej zapłaty umówionej ceny, z tytuł zawartej umowy sprzedaży.
2. W przypadku opóźnienia płatności za Towar przez Kupującego, Arexim ma prawo wystąpienia z żądaniem natychmiastowego zwrotu Towaru, a Kupujący jest zobowiązany Towar ten zwrócić.
3. Wystąpienie przez Arexim z żądaniem, o którym mowa w ust. 2 powyżej pozostaje bez wpływu na ważność zawartej pomiędzy Stronami Umowy Sprzedaży, a także na możliwość dochodzenia przez Arexim innych przysługujących jej roszczeń, w tym roszczenia o zapłatę ceny oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu zużycia, uszkodzenia albo zniszczenia Towaru przez Kupującego.
4. Skierowanie przez Arexim do Kupującego żądania zwrotu Towaru, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej może oznaczać wypowiedzenie Umowy Sprzedaży jedynie wówczas, gdy takie oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie przez Arexim wyraźnie zaznaczone w piśmie zawierającym żądanie zwrotu Towaru oraz zostanie złożone w formie pisemnej. W takiej sytuacji, Kupujący udziela Arexim pełnomocnictwa do odbioru Towaru.
§ 8 Ochrona danych osobowych
1. W momencie złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Arexim.
2. Administratorem danych osobowych jest Arexim, który przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w Zamówieniu wykorzystywane będą przez Arexim do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Kupującym oraz zapewnienia jak najwyższej, jakości świadczonych usług.
4. Kupujący ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z baz danych Arexim.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Arexim zastrzega sobie wszelkie prawa do znaków, opisów, charakterystyk, rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, opinii oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Kupującemu przy zawieraniu Umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z zawarciem umowy i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Arexim wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Kupujący nie jest uprawniony do przekazania wierzytelności przysługujących mu wobec Arexim osobom trzecim.
3. W sprawach nieuregulowanych OWS, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Do rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych na podstawie OWS sądem właściwym jest rzeczowo właściwy sąd powszechny każdorazowej siedziby Arexim. Powyższe nie dotyczy sporów z Konsumentami, do których stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego odnośnie sądu miejscowo właściwego.
5. Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień OWS nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.